زه زده کړه کوم

هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو زده کوئ. کتابونه به پدې ژبه وي