مان سکي رهيو آهيان

چونڊيو جيڪا ٻولي توهان سکي رهي آهي. ڪتاب هن ٻولي ۾ هوندا